Algemene voorwaarden Support Casper Shop

Artikel 1. Definities

1.1 Algemene Voorwaarden (hierna te noemen “Voorwaarden”): op alle verkopen via shopcasper.nl zijn de volgende leverings- en betalingscondities van toepassing. U stemt hiermee in wanneer u een bestelling plaatst;

1.2 Onderneming: Shopcasper.nl is een tijdelijke webshop van Stichting Overleven met Alvleesklierkanker en is een online winkel die sweaters door “koop op afstand” aanbiedt aan consumenten;

1.3 Consument: een natuurlijke persoon of bedrijf die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

1.4 Overeenkomst: een overeenkomst op afstand tussen Stichting Overleven met Alvleesklierkanker en de consument.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Stichting Overleven met Alvleesklierkanker en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen stichting en de consument;

2.2 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website www.shopcasper.nl zijn deze Voorwaarden steeds van toepassing;

2.3 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden deze voorwaarden via onze website ter beschikking gesteld. Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling, houdt in dat deze voorwaarden zijn aanvaard;

2.4 Van het in deze voorwaarden bepaalde, kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de consument geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

2.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Stichting Overleven met Alvleesklierkanker erkend.

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door Stichting Overleven met Alvleesklierkanker. Stichting Overleven met Alvleesklierkanker is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd dan wordt dit, met vermelding van reden, binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling kenbaar gemaakt.

Artikel 4. Prijzen

4.1 Alle aanbiedingen van Stichting Overleven met Alvleesklierkanker zijn vrijblijvend. Stichting Overleven met Alvleesklierkanker behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

4.2 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs via onze website gecommuniceerd.

4.3 Voor verzendingen binnen Nederland wordt €8,95 aan verzend- en materiaalkosten in rekening gebracht. Verzendingen naar andere landen dan Nederland zijn niet mogelijk.

4.4 Stichting Overleven met Alvleesklierkanker kan niet worden gehouden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van invoer-, verschrijvings- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5. Betalingen

5.1 Betaling geschiedt te allen tijde geheel vooraf.

5.2 Betaling kan worden gedaan op verschillende wijzen zoals hieronder vermeld en aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een consument kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de consument direct een bevestiging per e-mail met daarin vermelding van de totale kosten.

5.2.1 iDeal: als de consument bankiert via internet bij ABN Amro Bank, ASN Bank, ING, Rabobank, SNS Bank, SNS Regio Bank, Van Lanschot, Tridios of KNAB kan de consument via onze website de bestelling op een veilige manier elektronisch betalen. Een elektronische betaling via internet is vergelijkbaar met een PIN-betaling in een winkel. Na het plaatsen van de bestelling, kiest de consument voor de betaalmethode iDeal. De consument volgt dan de procedure die hij/zij gewend is met betalen via internetbankieren. In principe wordt de betaling nog dezelfde werkdag verwerkt.

5.2.2 Credit card: direct en online door middel van credit card betaling (VISA en MasterCard). De betaling wordt online geautoriseerd, zodat de consument direct weet of deze wel of niet wordt goedgekeurd. Voor betalingen met credit card worden géén extra kosten berekend. In principe wordt de betaling nog dezelfde werkdag verwerkt.  

5.3 In geval van faillissement of surseance van betaling van de consument (of een aanvraag daartoe), zijn de vorderingen van Stichting Overleven met Alvleesklierkanker onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 6. Levering

6.1 Onze producten worden op bestelling (on demand) geproduceerd en uiteindelijk verstuurd via onze bezorgpartners DHL of PostNL.

6.2 De ES-EN sweaters betreffen een limited edition oplage, welke alleen beschikbaar is tot half april. Na bestelling duurt het 2-4 weken voordat het product geleverd wordt.

6.3 Overschrijding van genoemde productietijd geeft de consument niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of het niet nakomen van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

6.4 De bestelling moet uiterlijk 45 dagen na opdracht zijn geleverd bij de consument. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 45 dagen te leveren wordt de consument daarover tijdig geïnformeerd en heeft de consument het recht de bestelling kosteloos te annuleren. In dat geval zal Stichting Overleven met Alvleesklierkanker voor terugbetaling zorgen. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.

6.5 Levering in gedeelten is toegestaan.

6.6 Aan de leveringsplicht van Stichting Overleven met Alvleesklierkanker zal zijn voldaan zodra de levering is aangeboden.

6.7 In geval van weigering of het niet afhalen van de aangeboden levering komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de zending, geheel voor rekening van de consument.

6.8 Aangeboden producten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist. Het kan echter voorkomen dat er kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen afwijken van de werkelijkheid.

6.9 Stichting Overleven met Alvleesklierkanker is nooit verantwoordelijk voor gevolgschade.  

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over op de consument, indien de consument al hetgeen hij/zij schuldig is aan Stichting Overleven met Alvleesklierkanker op grond van de ter zake geleverde producten gesloten overeenkomst(en), heeft voldaan.

 

Artikel 8. Ruilen/retourneren van artikelen

8.1 Wij doen er alles aan om de consument via onze website te informeren over de artikelen. Mocht de consument desondanks een artikel zonder opgave van reden niet wensen af te nemen, dan heeft de consument het recht het product binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling terug te sturen en/of te ruilen voor een ander product.

8.2 Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij/zij het product wenst te behouden. Indien de consument van het recht tot retourneren gebruik maakt, zal deze het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – onbeschadigd en in de originele staat en verpakking aan Stichting Overleven met Alvleesklierkanker conform de door Stichting Overleven met Alvleesklierkanker verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

8.3 Stichting Overleven met Alvleesklierkanker accepteert uitsluitend ruilingen/retourneringen waarvoor de instructies zijn gevolgd. Ruilingen en retourneringen die niet binnen de gestelde tijd zijn ontvangen worden niet geaccepteerd.

8.4 Voor het retourneren van artikelen kan de consument gebruik maken van het bij de bestelling gevoegde retouradres. De consument verzendt het pakket via een pakketdienst naar keuze. De verzendkosten voor deze retourzending zijn voor de rekening van de consument.

8.5 De retourzending zal na ontvangst van de goederen per e-mail worden bevestigd. Het aankoopbedrag van de retourzending, min de portokosten, stort Stichting Overleven met Alvleesklierkanker binnen 10 werkdagen terug op de rekening waarvan het bedrag afkomstig is.

8.6 Het herroepingsrecht geldt nooit voor producten: a) die door Stichting Overleven met Alvleesklierkanker tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Koper; b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn; c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;  

Artikel 9. Klachten

Klachten met betrekking tot levering en/of kwaliteit van de bestelling.

9.1 Stichting Overleven met Alvleesklierkanker doet er alles aan om een perfect product te leveren. Na ontvangst van de bestelling dient de consument de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk aan Stichting Overleven met Alvleesklierkanker te melden. Mocht een kledingstuk niet geleverd zijn conform de bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op onze website, dan dient de consument dit per omgaande aan Stichting Overleven met Alvleesklierkanker te melden. Dit kan de consument doen door een email te sturen naar info@supportcasper.nl.

9.2 De garantie vervalt wanneer de consument zonder overleg zelf getracht heeft het gebrek te herstellen en/of de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd.

9.3 Stichting Overleven met Alvleesklierkanker streeft ernaar om de klacht van de consument zo spoedig mogelijk en in overleg met de consument op te lossen. In alle gevallen dienen de instructies voor het retourneren, zoals de consument die ontvangt bij het aanmelden van de klacht, exact te worden gevolgd.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 Iedere aansprakelijkheid van Stichting Overleven met Alvleesklierkanker, van personeel en producten van Stichting Overleven met Alvleesklierkanker voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Evenmin is Stichting Overleven met Alvleesklierkanker aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

10.2 Stichting Overleven met Alvleesklierkanker aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten verkocht door Stichting Overleven met Alvleesklierkanker.

10.3 Iedere aansprakelijkheid van Stichting Overleven met Alvleesklierkanker jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Stichting Overleven met Alvleesklierkanker verschuldigd is.

10.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de consument en Stichting Overleven met Alvleesklierkanker, dan wel tussen Stichting Overleven met Alvleesklierkanker en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de consument en Stichting Overleven met Alvleesklierkanker, is Stichting Overleven met Alvleesklierkanker niet aansprakelijk, tenzij en voorover sprake mocht zijn van opzet of door grove schuld van Stichting Overleven met Alvleesklierkanker.

Artikel 11. Overmacht

11.1 Stichting Overleven met Alvleesklierkanker heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een consument op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Stichting Overleven met Alvleesklierkanker gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Stichting Overleven met Alvleesklierkanker kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede tussen Stichting Overleven met Alvleesklierkanker en de consument waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Vragen, klachten en opmerkingen Mocht u na het lezen van deze voorwaarden vragen en/of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, dan verzoeken wij u vriendelijk schriftelijk of per e-mail contact met ons op te nemen.

Gegevens:
Stichting Overleven met Alvleesklierkanker
Bargelaan 200
2333 CW Leiden
Nederland

T
(071) 760-1620
E info@supportcasper.nl

Organisatie

Stichting Overleven met Alvleesklierkanker
Bargelaan 200
2333 CW Leiden

Dit doet Support Casper

Sinds 2015 voert de Stichting Overleven met Alvleesklierkanker de campagne ‘Support Casper’ om het baanbrekende onderzoek van Casper van Eijck te financieren en meer aandacht voor de ziekte te vragen. Doel is uiterlijk in 2030 een betaalbare behandeling voor elke patiënt te kunnen bieden. Inmiddels is op kosten van de Stichting een team van wetenschappers hard aan het werk. En met resultaat: viro- en immunotherapie lijken veelbelovend.
2015 - 2024 Copyright © - Support Casper